haritaKarakaya Mahallesi Bağlum Bulvarı
No: 1 Bağlum, Keçiören-Ankara

ÜYE OLMA

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu´nda belirtilen sürekli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile;

1- Gastroenteroloji uzmanı unvanı almış olmak, Gastroenteroloji cerrahisinde yan dal asistanı olmak,
2- Gastroenteroloji cerrahisi ile ilişkili diğer alanlarda (Gastroenteroloji, genel cerrahi, radyoloji, immunoloji, patoloji vb.) alanlarda uzman olmak.
3- Kamu haklarından yasaklanmış ve kısıtlanmış olmamak.
4- Ağır hapis cezası ve yüz kızartıcı suçlardan ya da Dernekler Kanunu´nun yasakladığı dernekleri kurmak ve yönetmek suçlarından birinden mahkumiyeti bulunmamak.
5- Dernek asli üyelerinden iki kişi tarafında teklif edilmek.

Dernek Yönetim Kurulu, Üyelik için yapılacak yazılı müracaatları en çok otuz gün içerisinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.


ÜYELİKTEN ÇIKMA

Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Üye her türlü istifa hakkına sahiptir. Dernek üyesinin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur.


ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Derneklere üye olma haklarını kaybedenler veya dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların, genel kurula itiraz hakkı vardır.

Derneğin amacına aykırı davranışlarda bulunanlar, yöneticilerin hak ve görevlerini güçlüğe düşüren ve çalışmalarını engelleyenler, sakıncalı tutumları ve eylemleri bulunanlar, hekimlik şan, şeref ve hizmet anlayışına leke sürecek davranışlarda bulunanlar yönetim kurulunun kararıyla dernek üyeliğinden çıkarılırlar. Çıkartılan üyenin yönetim kurulunun kararına karşı toplanacak genel kurula yazılı itiraz hakkı vardır. Genel kurulun kararı kesindir. Bu yollla çıkartılan üye tekrar kabul edilemez.


ÜYELERİN HAKLARI

Dernek üyeleri, eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Üyelikten çıkarılan veya istifa edenler ayrıldıkları tarihe kadar olan ödenti borçlarını ödemek zorundadırlar.