haritaKarakaya Mahallesi Bağlum Bulvarı
No: 1 Bağlum, Keçiören-Ankara

Zorunlu Açıklama-2

Haber Tarihi: 10-06-2022

Adı “Türk Cerrahi Derneği” olan köklü derneğimize gönül vermiş ve bu şekilde hitap etmekten asla beis duymayıp bilakis gurur duyduğum değerli Türk Cerrahları;

İsterdik ki en büyük ve ana çatı derneğimiz olan Türk Cerrahi Derneğine hizmet vermiş ve görev süresi dolmakta olan dönem başkanımız yapıcı bir tutum sergileyip, alınganlık olarak küçültmeye çalıştığı doğru ve haklı söylemimizde bizlerin yanında yer alsın. Her ne kadar bunu, bizleri “sevgiyle kucaklayarak” yapmaya çalışsa da gene asılsız ithamlarla Gastroenteroloji Cerrahisi yan dalını günah keçisi olarak nitelendirmekten öteye gitmeyen bir talihsiz açıklama serisi sergilemekten fazla bir şey yapamamıştır.

Bu zorunlu açıklamaların ana nedeni, ana dal içerisinde şahsımıza yönelik gitgide artan bu yıpratıcı ithamlardır. Sosyal medya ve haberleşme araçları üzerinden Gastroenteroloji Cerrahisi hakkında yapılan bu ithamlardan malumunuz olmaması imkansızdır. Derneğimizin birçok üyesinin “Türk Cerrahi Derneğine” de üye olduğunu açıkça belirten dönem başkanımız özellikle endoskopi konusunda üzerimize bu kadar gelinirken, bu konuda kendi paylarını hala bir başarı olarak nitelendirip, aynı karara imza attığımız süreçte bizleri neden yalnız bırakmaktadır. Ortada bir başarı varsa sorun nerededir, ortada bir sorun varsa kendilerini neden başarılı görmektedirler?

Değerli Türk Cerrahları,

Dönem başkanımız bizleri günah keçisi olarak gösterdiğini kabul etmemekle birlikte, üzücü şekilde ithamlarına devam ederek tutumunu devam ettirmeye çalışmış olsa da bu ithamlarının doğruluğu ve haklılığı konusunda yanılgıya düşmüş ve sizleri de yanıltıcı bazı açıklamalarda bulunmuştur.

Bunlardan ilki TUK kurumu ile ilgili olandır. 22.12. 2017 yılında yayınlanan Genel Cerrahi Çekirdek Eğitim Programında (ÇEP) endoskopi ile ilgili sunulan düzey 3 derecesi, düzey 2’ye indirilmiş ve TUK kararı bu şekilde alınmıştır. Ancak TUK üyesi olarak bu karardan sorumlu tutulan sevgili Prof. Dr. Musa Akoğlu hocamız TUK görevine Ağustos 2018 yılından sonra başlamıştır ve alınan bu kararla yakından uzaktan bir ilgisi yoktur. TUK içerisinde herhangi bir branşın temsilcisi bulunmaz dolayısıyla Genel Cerrahinin, Gastroenteroloji Cerrahisi tarafından temsil edildiği iddiası asılsızdır. Hocamız Genel Cerrahi, Gastroenteroloji Cerrahisi ve Cerrahi Onkoloji uzmanıdır. Bu kurulda Bakanlık temsilcileri, YÖK Kurumunun atadığı 5 aday, Bakanımızın atadığı 5 aday, TTB temsilcisi vb. yer alır. Alınacak bir karar için oy çokluğu gereklidir. Başkanımızın bunları bildiği halde Türk Cerrahi Derneği üyesi Musa hocamızın ve bizlerin hedef gösterilmesi dönem başkanına yakışmamış ve ne yazık ki olaylardan bihaber olduğunu bir kez daha doğrulamıştır. Daha üzücü olan, aksi iddia edilmiş olmasına rağmen, 2017 yılından sonra düzey değiştirme ile ilgili herhangi bir başvurunun TUK gündemine gelmemiş olmasıdır.

Sayın Başkan tepkimizi gereksiz alınganlık olarak nitelendirerek, açıklamasında sadece Gastroenteroloji Cerrahisi’nin isminin geçtiği kanun maddelerini ifade ettim demektedir. Kendisine hatırlatmak isteriz ki bu ifadeler kanun değil TUK’un karar tutanaklarıdır. İfade edilen ibare açıklamada ‘Bir ana dal uzmanı, yan dal uzmanı tarafından yapılan her türlü uygulamayı yapma hak ve yetkisine sahiptir.’ şeklinde sunulmaktadır ama hiçbir karar tutanağında bu ifade yer almamaktadır. Oysa ki TUK 312 nolu kararın 2019’da değişiklik yapılmış sonuç cümlesi ‘Sonuç olarak; bir ana dal uzmanının kazanmış olduğu mevcut yetkinlik ve yetkileri bu ana dalın yan dallarının varlığı nedeniyle değişmez. (Değişik 19.01.2019 – 2019/1175 K.)ii Yan dal uzmanı, mensubu olduğu ana daldan kaynaklanan bütün yetki ve sorumluluklara anadal uzmanlık eğitimi ile ilgili görev ve yetkileri de kapsayacak şekilde sahip olmaya devam eder; ek olarak uzmanlaştığı yan dal alanında, aldığı eğitimden kaynaklanan ek yetki ve sorumluluklar ile bazı iş ve işlemlerde daha ileri düzeyde yetkinlik kazanır.’ şeklindedir.

İkinci tutum ise bizleri derinden yaralamıştır. Gastroenteroloji Cerrahisi yan dalı olarak multidisipliner yaklaşımla 10 senedir Gastroenteroloji branşı ile beraber kongre düzenlememiz bir suç olarak sizlere sunulmuştur. Bu oldukça acınası, ayrıştırıcı ve yanlış yaklaşımın hangi saikle sizlere sunulduğu ve ne yapılmak istendiği anlaşılmamıştır.

Daha öncede belirttiğim gibi Gastroenteroloji Cerrahisinin bu konudaki tutumu net ve açıktır, üyeleri 48 yıldır onurla, gururla ülkelerine hizmet etmektedir. Bu asılsız ithamlara devam edilmesi ancak ve ancak Türk Cerrahisine zarar vermektedir.

Bu tutuma devam etmeyecek yapıcı bir dönem dileği ve en derin saygılarımla.

Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı
Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği Başkanı