haritaKarakaya Mahallesi Bağlum Bulvarı
No: 1 Bağlum, Keçiören-Ankara

GENEL KURUL

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır;

a) Dernek organlarının seçilmesi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip, aynen veya değiştirerek onaylanması,
g) Derneğin feshedilmesi,
h) Yönetim kurulunca gösterilen diğer tekliflerin incelenip karara bağlanması.
i) Federasyon kurmak, kurulmuş olan federasyonlara üye olmak ve üyesi olunan federasyonlardan ayrılmak için karar vermek, federasyon delegelerini seçmek.
j) Derneğin yurt dışındaki ilgili kuruluşlara katılmasını veya bunlardan ayrılmasını ve uluslararası çalışmalarda bulunmasını kararlaştırmak.
k) Üyelikten çıkarılma kararına, itiraz hakkında karar vermek.


YÖNETİM KURULU

Yönetim kurulu beş (5) asil beş (5) yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklere boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.  Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir;

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, gerektiğinde bir avukat tutmak.
b) Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
c) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak.
d) Genel kurulun yetkisi ile taşınmaz mal almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, Devlet tahvili, hazine bonosu veya hisse senedi almak.
e) Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.
f) Derneğin amaçların gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak.
g) Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek, denetim kuruluna sunmak.
h) Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak.
i) Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.
j) Yönetim kurulu yazılı amaçlara erişebilmek için uygun göreceği bilimsel ve sosyal kollar kurulabilir.
k)Olağanüstü sayılabilecek maddi veya manevi yardım ve bağışları olanlarla, derneğin bilimsel toplantılarında bilimsel katkıda bulunan yerli ve yabancı üye ve konuklara değerli çalışmalar yapan asistanlara yönetim kurulu tarafından plaket, şükran belgesi, para ödülü, bronz, gümüş ve altın madalya veya burs ya da isim verme şeklinde ödüller vermek.

DENETLEME KURULU

Denetleme kurulu üç (3) asil üç (3) yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Denetleme kurulunun görevleri;

a) En geç altı ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu inceler ve denetler.
b) Denetim sonunda düzenlenen raporları yönetim kuruluna ve her iki yılda bir genel kurul sunar.
c) Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.